Дэлхийгээс 8200 гэрлийн жилийн зайд орших RCW 86

UB Info

Энэхүү гайхалтай зураг нь дэлхийгээс 8200 гэрлийн жилийн зайд орших RCW 86 хэмээх дугуйвтар хэлбэртэй суперновагийн ул мөрийн нэгэн хэсгийг харуулах ажээ.

Эл ул мөр нь Ia төрлийн супернова (Type Ia supernova, SNIa) дэлбэрэлтийн дүнд үүссэн бөгөөд эсрэг тогтвортой цагаан одой од (otherwise-stable white dwarf) дагуул одноосоо матер хуримтлуулсаар тогтвортой байх хэмжээнээсээ түлхэгдэн тухайн дэлбэрэлт үүсэхэд хүрчээ.

Эх сурвалж: Chandra X-ray Observatory

САНАЛ БОЛГОХ