"SouthGobi Resources" оны эхний хагас жилд 23.1 сая ам.долларын орлого олж алдагдал нь буурчээ

Уул уурхай