ХНБ бодлогын хүүг хэвээр үлдээж, ам.долларын ханш 1956 төгрөг рүү суларлаа

Валют