Зургадугаар сард зээл олголт эрчимжиж, банкууд алдагдлаа бууруулж байна