"Terracom Resources" нэмэлт хувьцаа гаргаж, нэг сая ам.долларыг татан төвлөрүүлжээ