VIP такси үйлчилгээний үнэ энгийн үйлчилгээнээс бараг дөрөв дахин өндөр үнэтэй