Нийт ажиллагчдын 9.8 хувь нь 1.5 сая төгрөгөөс дээш цалинтай байна