Шинэ олон улсын нисэх буудлын барилгын ажил 95.4 хувийн гүйцэтгэлтэй байна