Кевин Д. Галлахер: Генийн өөрчлөлттэй организмаар хөрсний тэжээлийг нэмэгдүүлэх боломжтой байдаг